ÁSZF & ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Chi-Hunag (TCM) Medicine Center weboldalának látogatásával Ön tudomásul veszi, hogy az közzétett információk és a honlap rendszere által biztosított egyes szolgáltatások igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A weboldalon való böngészés során Ön adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél feliratkozás útján történik. Ön ezen tényeket elfogadja, és tudomásul veszi ezen módú adatszolgáltatás tényét, illetve elfogadja, hogy a weboldal látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő, személyes adatok önkéntes szolgáltatása.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön a kért személyes információk szolgáltatását megtagadja, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

Az Oriental Herbs Kft. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok teljes körű betartásával adatkezelőként önállóan illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

Az Oriental Herbs Kft. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az Oriental Hrbs Kft. azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Az Oriental Hrbs Kft. az Ön személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

Az Oriental Herbs Kft. fenn tarja annak lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információkról Önt e-mailben értesítse, ám ennek visszautasítására is lehetőséget biztosít Önnek.

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Oriental Herbs Kft.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Az Oriental Herbs Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Tájékoztatjuk, hogy az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.

A Oriental Herbs Kft., nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy ki közli ezeket az adatokat, információkat. A webhelyen lévő információk, adatok közül semmit sem szabad javaslatként vagy ajánlásként kezelni, illetve a webhely nem szolgálhat semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául.

A Oriental Herbs Kft., nem vállal felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően. A webhelyen lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak.

A honlap látogatásával Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A Oriental Herbs Kft. a szolgáltatásai során keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa kezelt egyéb személyes adatokkal.

A Oriental Herbs Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át, hozzáférhetővé nem teszi.

A Oriental Herbs Kft. szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért az Oriental Herbs Kft. nem vállal felelősséget.

A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a Oriental Herbs Kft. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (név, cím, telefonszám, mobilszám, e-mail cím) kér. Bizonyos szolgáltatások, mint például a kezelésekre való bejelentkezés esetén a rendszer a szükséges személyes adatokon kívül egyéb, az egészségi állapotra vonatkozó információkat kér, ám ezek megosztására semmilyen módon nem kötelezi Önt. Ezen adatok kizárólag a szolgáltatás gördülékenységét hivatottak szolgálni.

A regisztráció, hírlevél feliratkozás, időpontfoglalás, bejelentkezés során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Oriental Herbs Kft. bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A Oriental Herbs Kft. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni.

A Oriental Herbs Kft.-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

A Oriental Herbs Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Oriental Herbs Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját, időpontfoglalását törölni, a szolgáltatást megtagadni.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes

  1. a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
  2. b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
  3. c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
  4. d) a jó erkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes vagy egészségügyi adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.

2017.03.31.